top of page

Sigorta Hukuku

  • Sigorta Nedir?

İleride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan ödemeler (prim) karşılığında taahhüt edilmesidir.

  • Tazminat Nedir?

Hasarın oluşması dolayısıyla zararı gidermek için sigortacı tarafından sigortalıya ödenen miktardır.

  • Sigortacı Kimdir?

Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya yada menfaattara karşı söz verdiği yükümlülüğü yerine getiren ve rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur

  • Aşkın sigorta ne anlama gelmektedir?

Mal sigortalarında bir malın piyasa değerinden daha yüksek bir bedelle sigortalanmasıdır. Yasal olarak sigorta bedeli sigorta değerini aşamaz. Aksi takdirde, sigorta bedelinin değeri aşan miktarı hakkında sigorta sözleşmesi geçersizdir. İyi niyet söz konusuysa, fazla alınan bedel geri ödenir. Kötü niyette ise, sigorta sözleşmesi geçersiz kalır ve sigortacı, prime hak kazanır. Bu durumda tam hasar gerçekleştiğinde sigortalıya sigorta değeri değil, malın piyasa değeri ödenecektir.

  • Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

  • Mal Sigortası 

Konusunu malvarlığı değerlerinin oluşturduğu sigortalara mal sigortası denir. Mal sigortalarının konusunu, değeri para ile ölçülebilen ve önceden belirlenebilen her türlü mal, hak ve alacaklar oluşturur. Uygulamada görülen mal sigortası türleri, yangm, deprem, su baskını, yer kayması, terör, sabotaj, grev, lokavt, araç çarpması, nakliyat, kaza, hırsızlık, cam kırılması, inşaat, haşere, don, montaj gibi rizikoları kapsamaktadır.

  • Can Sigortası

İnsan hayatına yönelik rizikoları teminat altına alan sigorta türüne can sigortası denir. Can sigortaları, insanları ölüm, sakat kalma, hastalanma, yaşlanma, kaza geçirme gibi tehlikelere karşı güvence altına alan teminatlar içerir.

  • Sorumluluk Sigortası

Kişilerin yaptıkları işlerden dolayı üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemekle yükümlü olacakları tazminatları güvence altına alan sigorta türüdür.

Sigorta Hukukundan Kaynaklı Dava Örnekleri :

Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları,

Can kaybı ve maluliyete ilişkin sigorta davaları

Trafik kazalarından kaynaklı sigorta davaları,

Yangın, hırsızlık, su baskını gibi nedenlerden kaynaklı sigorta davaları

Sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar

Sigorta Nedir
Tazminat Nedir
Sigortacı Kimdr
Aşkın Sigorta
Mal Sigortası
Can Sigortası
Sorumluluk Sigortaısı
bottom of page