top of page

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku / Malpraktis nedir ?

Sağlık Hukuku, sağlık hizmeti talep edenler (hasta) ile bu hizmeti sunanlar (hekim / sağlık kurumu) arasındaki ilişkiler ile işin kamusal niteliği nedeni ile bunların devletle olan ilişkilerini de düzenleyen bir hukuk dalıdır.  Sağlık hukukunun bu karma yapısı nedeni ile bu dal; anayasa hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, idare hukuku , ticaret hukuku ile de iç içedir.

Anayasa’nın 17. maddesinde  “yaşam hakkı”  ve dolayısı ile sağlık hakkı temel bir anayasal hak olarak ortaya koyulmuştur. Anayasanın ‘Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması’ başlığını taşıyan 56. maddesi de herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu düzenlemektedir. Bireylerin anayasal güvence altına alınmış en temel haklarından biri olan ‘Sağlık Hakkı’ ve ‘Sağlıklı yaşam hakkı’ herkes için kaliteli ve eşit şekilde hizmet alma hakkını ifade eder.  Bu çerçevede hasta hakları temelde, sağlık hizmetlerinin olması gereken çağdaş standartlarda sunulması ve teşhis edilen hastalığa en uygun tedavinin uygulanmasında titizliğin gösterilmesi konularını içermektedir.

Tıbbi Müdahale Nedir?

Tıbbi müdahale, tıp mesleğini icraya yetkili bir kişi tarafından, doğrudan veya dolaylı tedavi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyeti ifade etmektedir. Dolayısıyla tıbbi müdahale yetkili kişi tarafından tıp biliminin kurallarına göre yapılan teşhis , tedavi ve koruma faaliyetlerini kapsamaktadır.

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygun Olması İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

 • Tıbbi müdahalenin varlığı,

 • Hastanın (ilgilinin) rızası,

 • Tıbbı müdahalede bulunan kişinin müdahaleye yetkili olması,

 • Ttıbbi müdahalenin dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun bir biçimde yerine getirilmesi            

Malpractice Nedir ?

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Maddesinde malpraktis  kavramı; Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin kötü uygulaması”  şeklinde tanımlamıştır.

Dünya Hekimler Birliği tarafından malpraktis; “hekimin tedavi sırasında standart , güncel uygulamayı yapmaması , beceri eksikliği veya hastaya tedavisini vermemesiyle oluşan hasar”  şeklinde tanımlanmıştır.

Malpraktis (malpractice) kavramı; teşhis, tedavi, bakım ve bakım sonrası süreçlerde hastanın sağlık durumuna doğrudan etki eden yanlış tedavi uygulanmasını, hekim/doktor hatasını ifade eder.

 

Malpraktis  (Hekim hatası) Hallerinde Hangi Davalar Açılır?

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Sağlık hizmetinin hatalı sunulması borçlar hukuku bakımından  “haksız fiil” ve  “sözleşmeye aykırılık” teşkil eder. Doktor ile hasta arasındaki ilişki vekalet ilişkisi olup, özen yükümlülüğü ön plandadır. Doktor, yardımcı sağlık personeli, hastane, tıbbı cihaz ve ekipmandan kaynaklı olarak hastanın zarar görmesi hallerinde hem doktora hem de varsa doktorun bağlı olduğu hastaneye yönelik  maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Ceza Davası

Sağlık hizmetinin hatalı verilmesinden dolayı kişinin ölmesi halinde (TCK 85. Madde) sorumlular hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dolayı,

Malpraktis sonucunda ölüm gerçekleşmemiş olup da hastada sağlık sorununa sebep olmuşsa bu durumda sorumlular hakkında (TCK 89. Madde) taksirle yaralama suçundan dolayı kamu davası açılabilecektir.

 • Sağlık Hukuku / Malpraktis nedir ?

Sağlık Hukuku, sağlık hizmeti talep edenler (hasta) ile bu hizmeti sunanlar (hekim / sağlık kurumu) arasındaki ilişkiler ile işin kamusal niteliği nedeni ile bunların devletle olan ilişkilerini de düzenleyen bir hukuk dalıdır.  Sağlık hukukunun bu karma yapısı nedeni ile bu dal; anayasa hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, idare hukuku , ticaret hukuku ile de iç içedir.

Anayasa’nın 17. maddesinde  “yaşam hakkı”  ve dolayısı ile sağlık hakkı temel bir anayasal hak olarak ortaya koyulmuştur. Anayasanın ‘Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması’ başlığını taşıyan 56. maddesi de herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu düzenlemektedir. Bireylerin anayasal güvence altına alınmış en temel haklarından biri olan ‘Sağlık Hakkı’ ve ‘Sağlıklı yaşam hakkı’ herkes için kaliteli ve eşit şekilde hizmet alma hakkını ifade eder.  Bu çerçevede hasta hakları temelde, sağlık hizmetlerinin olması gereken çağdaş standartlarda sunulması ve teşhis edilen hastalığa en uygun tedavinin uygulanmasında titizliğin gösterilmesi konularını içermektedir.

 • Tıbbi Müdahale Nedir?

Tıbbi müdahale, tıp mesleğini icraya yetkili bir kişi tarafından, doğrudan veya dolaylı tedavi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyeti ifade etmektedir. Dolayısıyla tıbbi müdahale yetkili kişi tarafından tıp biliminin kurallarına göre yapılan teşhis , tedavi ve koruma faaliyetlerini kapsamaktadır.

 • Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygun Olması İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Tıbbi müdahalenin varlığı,

Hastanın (ilgilinin) rızası,

Tıbbı müdahalede bulunan kişinin müdahaleye yetkili olması,

Ttıbbi müdahalenin dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun bir biçimde yerine getirilmesi            

 • Malpractice Nedir ?

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Maddesinde malpraktis  kavramı; Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin kötü uygulaması”  şeklinde tanımlamıştır.

Dünya Hekimler Birliği tarafından malpraktis; “hekimin tedavi sırasında standart , güncel uygulamayı yapmaması , beceri eksikliği veya hastaya tedavisini vermemesiyle oluşan hasar”  şeklinde tanımlanmıştır.

Malpraktis (malpractice) kavramı; teşhis, tedavi, bakım ve bakım sonrası süreçlerde hastanın sağlık durumuna doğrudan etki eden yanlış tedavi uygulanmasını, hekim/doktor hatasını ifade eder.

 • Malpraktis  (Hekim hatası) Hallerinde Hangi Davalar Açılır?

 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Sağlık hizmetinin hatalı sunulması borçlar hukuku bakımından  “haksız fiil” ve  “sözleşmeye aykırılık” teşkil eder. Doktor ile hasta arasındaki ilişki vekalet ilişkisi olup, özen yükümlülüğü ön plandadır. Doktor, yardımcı sağlık personeli, hastane, tıbbı cihaz ve ekipmandan kaynaklı olarak hastanın zarar görmesi hallerinde hem doktora hem de varsa doktorun bağlı olduğu hastaneye yönelik  maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

 • Ceza Davası

Sağlık hizmetinin hatalı verilmesinden dolayı kişinin ölmesi halinde (TCK 85. Madde) sorumlular hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dolayı,

Malpraktis sonucunda ölüm gerçekleşmemiş olup da hastada sağlık sorununa sebep olmuşsa bu durumda sorumlular hakkında (TCK 89. Madde) taksirle yaralama suçundan dolayı kamu davası açılabilecektir.

Sağlık Hukuku
Tıbbi Müdahele
Malpractice
bottom of page