top of page

İcra ve İflas Hukuku

 • İcra ceza davaları

 • İflas davaları

 • İflas ve icra itiraz davaları

 • İflasın ertelenmesi davaları

 • İhalenin feshi davaları

 • İhtiyati haciz davası

 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri

 • İtiraz ve itirazın iptali davaları

 • İstirdat davaları

 • İstihkak davaları

 • Menfi tespit davaları

 • Tasarrufun iptali davaları

 

Takip Hizmetlerimiz

İlamlı Takipler

 • Taşınır Teslimi veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimi

 • Çocuk Teslimi Veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulması

 • Para Borcuna Veya Teminat Verilmesine Dair İlamların İcrası

 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi

 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip


İlamsız Takipler

 • İlamsız (Adi) Takipler

 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi

 • Kambiyo Senetleriyle Haciz Takibi

 • İflas Yolu ile Adi Takip

 • Kambiyo Senetleriyle İflas Takibi

 • Adi Kira ve Hâsılat Kirası

 • Tahliye

Dava Hizmetlerimiz

 

İcra – İflas Davaları 

 • İcra ceza davaları

 • İcra mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar

 • İflas davaları

 • İflasın ertelenmesi davaları

 • İhalenin feshi davaları

 • İhtiyati haciz davası

 • İtiraz ve itirazın iptali davaları

 • İstirdat davaları

 • Menfi tespit davaları

 • Tasarrufun iptali davaları

 • İcra şikayet davaları

 • Tahliye davaları

 • İmzaya itiraz davaları

 • Yetki itirazı davaları

 • İcra işlemleri nedeniyle devlete karşı davalar

 

İcra ve İflas Hukuku Alanındaki Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • İcra ihalelerine katılma

 • İflas masasına alacağın kaydettirilmesi

 • İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi

 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi

 • Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi

 • Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi

 • Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi

 • Şirket kurtarma çalışmaları

 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

Takip Hizmetlerimiz
Dava Hizmetlerimiz
Danışmanlık Hizmetlerimiz
bottom of page