top of page

İş Hukuku

 • İş Hukukunun Kapsamı Nedir?

 • İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. İşçi ve işverenin iş ilişkisinden kaynaklanan karşılıklı hak ve borçları, bu haklarını yasal olarak nasıl kullanacakları iş hukukunun kapsamını oluşturur.  4857 Sayılı İş Kanunu bu alandaki temel düzenlemeleri içerir.

 • İş Hukuku Alanındaki Temel Avukatlık Hizmetleri Nelerdir?

 • İş Akdinin Feshinden Kaynaklı Davalar

 • İşçi Alacakları Davası

 • Haksız İşten Çıkarılma sonucunda Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası

 • Prim Alacağı Davası

 • Fazla Mesai Alacağı Davası

 • Yıllık İzin Alacağı Davası

 • Hafta Tatili, Ulusal Bayram ile Genel Tatillere İlişkin Alacak Davaları

 • İş Kazasından Doğan Tazminat Davası

 • Meslek Hastalığı Sonucu Meydana Gelen Zararların Tazminine İlişkin Davalar

 • İşe İade Davası

 • MOBBİNG (Psikolojik Taciz/Şiddet) Uygulanmasından Kaynaklı Zararların Tazminine Yönelik Talep ve Davalar

 • Maaşın geç ödenmesinden kaynaklı talepler

 • Hizmet Tespiti Davası

 • Kötü Niyet Tazminatı Davası

 • Eşit Davranma İlkesini Aykırı Davranma Sebebiyle Tazminat Davası

 • İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası

 • Sigortasız Çalıştırmadan Kaynaklı Talep ve Başvuru Sürecinin Yönetimi

 • Sigortanın Eksik Gösterilmesinden Kaynaklı Talep ve Başvuru Sürecinin Yönetimi

 • İş Hukukundan Kaynaklı İbranameler ve İhtarnamelerin Düzenlenmesi

 • Belirli Süreli – Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Hazırlanması

 • Çağrı Üzerine Çalışma – Uzaktan Çalışma Esasına Dayalı Sözleşmelerinin Hazırlanması

 • Tam Zamanlı – Kısmi Zamanlı İş Sözleşmelerinin Hazırlanması

 • Toplu İşten Çıkarma – Sendikal Tazminat Davalarının Takibi ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti

 • Personel istihdamında dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Kapsam
Temel Av Hizm
bottom of page