top of page

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

Aile Hukuku’na ilişkin temel kurumlar ile aile bireylerinin birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülükleri Türk Medeni Kanunu’nun önemli bir kısmını oluşturan (ikinci kitap) Aile Hukuku kapsamında düzenlenmiştir. Aile hukukundan kaynaklı avukatlık hizmetleri çok çeşitli olmakla birlikte temel dava ve hizmet çeşitleri olarak aşağıda belirtilenler sayılabilir.

1-Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nasıldır?   

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenmiş olup, belli şartlar dâhilinde tarafların ortak iradeleri ile (anlaşma ile) evlilik birliğini tüm sonuçları ile birlikte sona erdirebildikleri boşanma türüdür.  

 

Anlaşmalı boşanma için

 • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı,

 • Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi,

 • Hakim tarafları bizzat dinleyerek gerecek arzularının bu yönde olduğunu anlaması,

 • Boşanmanın mali sonuçları ile varsa çocukların durumu ile ilgili anlaşmayı uygun bulması gerekir

2- Anlaşmalı Boşanma Protokolü Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Maddi Tazminat talepleri

 • Manevi Tazminat talepleri

 • Yoksulluk / İştirak Nafakası talepleri

 • Çocukların Velayetinin kimde olacağı,

 • Çocuklarla Münasebetin nasıl olacağı hususlarının boşanma protokolünde (anlaşmasında) ayrıntılı, uygulanabilir ve  belirgin olarak tespit edilmesi kolaylık sağlayacaktır.

3-Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Şartları Nasıldır?

Taraflar boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında anlaşamadıkları takdirde, taraflardan birinin veya iki tarafın başvurusu üzerine açılan boşanma davasında tarafların kusur durumuna göre boşanma karar verilmesini ifade eder. (TMK m.166/1)

 

4-Boşanma Nedenleri Nelerdir?

 • Zina; Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir

 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; Eşlerden birinin, diğerinin  hayatına kastetmesi veya pek kötü davranması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunması  halinde diğer eş boşanma davası açabilir

 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

 • Terk Etme; Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

 • Akıl Hastalığı; Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

 • Evlilik Birliğinin Sarsılması; Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

5-Taraflar Evlilik Sözleşmesi, Mal Rejimi Konusunda Sözleşmesi Yapabilirler Mi?

Taraflar evlenmeden önce veya evlendikten sonra sahip oldukları veya olacakları malların yönetimi konusunda sözleşme yapabilirler. Yasada belirlenen sınırlar içerisinde yapılabilen bu sözleşmeye MAL REJİMİ SÖZLŞEMESİ denir.  Taraflar diledikleri zaman daha önce yapmış oldukları sözleşmeyi yeni bir sözleşme yapmak sureti ile değiştirebilirler.

6-Mal Rejimi Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal rejimi sözleşmesi NOTERDE  veya evlenme sırasında evlendirme memuruna bu konuda yazılı beyanda bulunmak  sureti ile de yapılabilir.

7-Mal Rejimi Çeşitleri Nelerdir?

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi; Yasal mal rejimi olup, tarafların başkaca bir mal rejimi seçemedikleri takdirde tabi oldukları mal rejimidir. Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar.

 • Mal Ayrılığı Rejimi; Eşlerden her birinin, yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını koruduğu mal rejimini ifade eder.                                                                        

 • Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi Bir diğer seçimlik mal rejimi olan paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde her eş kendisine ait olan malı yönetir, tasarruf edebilir ve her eşin kendi mallarına ait borçlarından sorumluluğu ayrıdır. Ancak eşlerden biri tarafından paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin kurulmasından sonra edinilmiş olup ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi hâlinde eşler arasında eşit olarak paylaşılır.                                                                                          

 • Mal Ortaklığı Rejimi Bu mal rejiminde eşler hangi malların ortaklık malı, hangilerinin kişisel mal olacağını belirleme hakkına sahiptir. Kişisel malların neler olabileceği kanunda sayılmış olduğundan, kişisel mallar dışında kalan mallardan hangilerinin ortak mal olacağı eşler tarafından belirlenecektir.

8-Nafaka Davaları

9-İştirak-Yoksulluk-Eğitim Nafakası Davaları

10-Nafakanın Arttırılması Davaları

11-Nafakanın Azaltılması Davaları

12-Velayet Davaları-Velayetin Değiştirilmesi

13-Tazminat Davaları

14-Mal Paylaşımı Davaları

15-Boşanma davasından önce veya boşanma davası devam ederken Eş’in mal kaçırmasını önlemek için  Tasarruf’un İptali Davaları

16-Soybağı’nın Reddi ve Düzeltilmesi Davaları

17-Babalık Davası

18-Evliliğin iptali Davaları

19- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararlarının alınması ve uygulanması

20-Yabancı ülkede alınan kararlara ilişkin –Tanıma ve Tenfiz Davaları

Nedir
Nelere Dikkat Edilmeli
Çekişmeli Boşanma Davası
Boşanma Davaları
Sözleşme
Mal Rejimi Sözleşmesi
Mal Rejimi Çeşitleri
bottom of page