top of page

Miras Hukuku

  • Miras Hukuku

İnsanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir  hukuk dalıdır.

  • Tereke

Ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen addır “Tereke” ile “miras” terimi eş anlamlı olarak kullanılabilir. “Tereke” kavramı ile ölenin terk ettiği haklar ve borçlar ifade edilir. “Miras” kavramı ile ise, bunların mirasçıya intikali ifade edilmektedir.

  • Vasiyet

Bir kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere, bir veya birden fazla kişiye belirli bir mal bırakması işlemidir. Vasiyet, ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyet sözlü veya yazılı olabilir. Yazılı vasiyet belgesine vasiyetname denir.

  • Veraset

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

Miras Hukuku İle İlgili Dava ve Avukatlık Hizmetleri:

Mirastan mal kaçırma işlemlerinin iptaline yönelik dava (muris muvazaası),

Vasiyetname ve mirasçı tayinine yönelik sözleşmesi düzenleme,

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,

Terekeyle ilgili tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,

Mirasta tenkis (eksiltme) davası,

Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunmasına yönelik davalar,

Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,

Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin davalar

Miras Hukuku
Tereke
Vasiyet
Veraset
bottom of page